Forord
Monica Myrvold Berg sort hvitt

23. april 2020

Monica Myrvold Berg

Ordfører i Drammen og leder av ATM-utvalget
(politisk styringsgruppe for Buskerudbysamarbeidet)

Monica Myrvold Berg sort hvitt

23. april 2020

Monica Myrvold Berg

Ordfører i Drammen og
leder av ATM-utvalget
(politisk styringsgruppe for Buskerudbysamarbeidet)

Året 2020 har vært preget av koronapandemien og tiltakene mot den, noe som har gitt store utslag på kollektivbruken og personbiltrafikken i Buskerudbyområdet. Men det har også vært et år med god lokal oppslutning rundt Buskerudbyen. Det er enighet om å jobbe for en byvekstavtale med staten uten bompengepakke, hvor målet er å videreutvikle transportsystemet og arealbruken i mer bærekraftig retning.

Samferdselsministeren har i året som har gått bekreftet at det i prinsippet ikke er krav om bompenger i en byvekstavtale, og er åpen for å vurdere en slik avtale hvis nullvekstmålet nås. Buskerudbyen har klart å nå nullvekstmålet hittil, og foreløpig beregninger viser at det er mulig å nå fremover også.

 

Buskerudbyen vil vokse de neste 20 årene og gi muligheter for utvikling, flere arbeidsplasser og mer liv i byer og tettsteder.

Buskerudbyområdet er Norges femte største byregion og er ventet å vokse de neste 20 årene. Vekst gir muligheter for utvikling, flere arbeidsplasser og mer liv i byer og tettsteder. Det kan også gi økt belastning på transportsystemet, mer kø og miljøbelastning, hvis ikke vi planlegger arealer og transporttilbudet på en smartere måte. Det er behov for tiltak som kombinerer effektivt transporttilbud med levende lokalsamfunn og godt miljø.

Buskerudbysamarbeidet har også i 2020 bygd videre på tidligere arbeid med blant annet felles areal- og transportplan for Buskerudbyen og avtalen om belønningsmidler fra staten.

Tett og godt samarbeid mellom partene for å utvikle transportsystemet og arealbruken slik at vi kan nå målene om en bærekraftig og konkurransedyktig byregion blir viktigere enn noen gang.