KAPITTEL 1

Om Buskerudbysamarbeidet

Arbeid for framtidsrettede transportløsninger

  • Buskerudbysamarbeidet ble opprettet i 2010
  • Målet er en bærekraftig og konkurransedyktig region
  • ATM-utvalget er styringsgruppen
Mann på sykkel

Organisasjon og samarbeidsform

Etter at regionreformen trådte i kraft 1.1.2020, deltar kommunene Lier, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg samt Viken fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet i samarbeidet. Statsforvalteren i Oslo og Viken er med som observatør. Samarbeidet ble etablert i 2010.

infographic organisasjonskart Buskerudbyen

Figur 1: Organisering av Buskerudbysamarbeidet.

Alle formelle beslutninger i Buskerudbysamarbeidet fattes av kommunestyrene i kommunene som er med i samarbeidet, i tillegg til fylkestinget i Viken fylkeskommune og ledergruppene hos statsetatene. Prioritering av midler til tiltak i Buskerudbypakke 1 som finansieres av statlige bevilgninger fra belønningsordningen, er delegert fra by-/kommunestyrene og fylkestinget til Buskerudbysamarbeidets politiske styringsgruppe; Areal-, transport- og miljøutvalget (ATM-utvalget).

I ATM-utvalget er alle partnerne i samarbeidet representert. Utvalget ble i 2020 ledet av ordfører i Drammen Monica Myrvold Berg. ATM-utvalget hadde 5 møter og behandlet 38 saker i 2020.

I ATM-rådet sitter ordførerne og ytterligere fem valgte politikerne fra hver kommune og fylkestinget. ATM-rådet drøfter relevante saker og gir råd til ATM-utvalget, samt bidrar til politisk forankring. Lederne fra statsetatene møter som observatører i rådet. I 2020 var det 3 møter i ATM-rådet. 

Administrativ styringsgruppe, som består av rådmennene/kommunedirektørene, fylkesrådmannen og administrative ledere fra statsetatene, forbereder og anbefaler saker for ATM-utvalget. Denne styringsgruppen har i 2020 vært ledet av kommunedirektør i Lier, Bente Gravdal. Administrativ styringsgruppe har hatt 4 møter i 2020 og behandlet 44 saker.

Fagrådet har ansvaret for faglige drøftinger og forberedelser som legger grunnlaget for den videre saksbehandlingen i samarbeidets organer. Fagrådet består av faglige ledere hos partene, samt Brakar, og ledes av daglig leder i Buskerudby-sekretariatet. Fagrådet har hatt fire møter, inkludert et todagers seminar, og behandlet 61 saker.

Rolf David Ramslien har ledet sekretariatet for Buskerudbysamarbeidet fram til han sluttet 31.12.2020. Sekretariatet har det administrative ansvaret for å lede og koordinere samarbeidet. Partene i samarbeidet har ansvaret for å gjennomføre tiltakene.

 

Drammens orfører Monica og Lier ordfører Gunn Cecilie

ATM-utvalget: Ordfører i Drammen, Monica Myrvold  Berg (t.v) leder samarbeidet med Gunn Cecilie Ringdal (t.h.), ordfører i Lier, som nestleder.

ATM-utvalget

Monica Myrvold Berg
Ordfører, Drammen kommune (leder)

Gunn Cecilie Ringdal
Ordfører, Lier kommune (nestleder)

Knut Kvale
Ordfører, Øvre Eiker kommune

Kari Anne Sand
Ordfører, Kongsberg kommune

Olav Skinnes
Fylkesråd, Viken fylkeskommune

Fred Anton Mykland
Leder, transport og samfunn øst, Statens Vegvesen

Ove Skovdahl
Spesialrådgiver, Jernbanedirektoratet

Gunhild Dalaker Tuseth
Avdelingsdirektør, Statsforvalteren i Oslo og Viken (observatør)

Administrativ styringsgruppe

Bente Gravdal
Leder, og kommunedirektør Lier kommune

Trude Andresen
Nestleder og kommunedirektør Øvre Eiker kommune

Gro Ryghseter Solberg

Avdelingsleder Viken fylkeskommune

Elisabeth Enger
Rådmann Drammen kommune

Wenche Grinderud
Rådmann Kongsberg kommune

Ina Abrahamsen

Seksjonssjef, Statens vegvesen

Ove Skovdahl

Spesialrådgiver, Jernbanedirektoratet

Fagrådet

Rolf David Ramslien
Daglig leder Buskerudbysamarbeidet (frem til 31.12.2020)

Gro Ryghseter Solberg
Avdelingsleder, Viken fylkeskommune

Bertil Horvli
Kommunalsjef, Drammen kommune

Sikke Næsheim

Kommunalsjef, Lier kommune

Morten Lauvbu
,
Kommunalsjef, Øvre Eiker kommune

Jens Sveaass
Kommunalsjef, Kongsberg kommune

Trond Olsen
Overingeniør, Statens vegvesen

Torgeir Dalene
Rådgiver, Jernbanedirektoratet

Terje Sundfjord

Administrerende direktør, Brakar

Sekretariatet

Rolf David Ramslien
Daglig leder (frem til 31.12.2020)

Ingunn Larsen

Prosjektleder kommunikasjon

Gun Kjenseth
Prosjektleder by- og tettstedsutvikling

Trond Solem
Prosjektleder sykkel

Tor Atle Odberg
Rådgiver (deltidsengasjert)

Jomar Lygre Langeland

Rådgiver (deltidsengasjert)

Olav Fosli
Rådgiver (deltidsengasjert)

Mål for Buskerudbyen

I samarbeidsavtalen er målene for Buskerudbyen definert slik:

Visjon

Buskerudbyen skal utvikles til en bære- og konkurransedyktig byregion av betydelig nasjonal interesse.

Hovedmål og delmål

  1. Utbyggingsmønster og transportsystem skal være klimavennlig
  2. Transportsystemet – og tilgang til de kollektive transportlinjer – skal gjøres mest mulig effektivt og rasjonelt for alle brukere
  3. Det skal legges til rette for attraktive byer og tettsteder i alle kommuner
  4. Det skal legges til rette for godt samarbeid med tilgrensende kommuner og regioner med formål å samordne felles strategier for å møte utfordringer innen arealutvikling og transportsystemet.

Hovedmål for endring av transportmønster fram mot 2023:

Samarbeidet skal bidra til å realisere nasjonalt mål om at trafikkveksten i persontrafikken i byområdene skal tas av kollektivtrafikk, sykkel og gåing.

Samarbeidets mål er de samme som målene i vedtatt areal- og transportplan Buskerudbyen 2013–23.