KAPITTEL 2

Tiltak og resultater

En ny belønningsavtale for 2020-21 ble signert februar 2020. Vedtatt handlingsplanen for perioden 2020-21 er på 160 mill. kr, samt 40 mill. kr til reduserte billettpriser. I tillegg kommer prisjusteringer av beløpene.

Buskerudbyen har gjennom tiltaksplan 2020 fordelt 100 mill. kr til tiltak som styrker kollektivtilbudet og tilrettelegger for gåing og sykling. I løpet av 2020 ble det gjennomført tiltak for til sammen 74 mill. kr.

ATM-utvalget gir full oppslutning om å videreføre samarbeidet mellom kommunene i Buskerudbyen for å løse felles utfordringer uten en bompengefinansiert bypakke. Arbeidet med å forberede grunnlaget for forhandlinger med staten om en byvekstavtale fortsatte for fullt i 2020. En slik avtale gir muligheter for en mer langsiktig satsing på kollektivtrafikk og tiltak som tilrettelegger for gåing og sykling enn det vi har i dag.

Kollektivtiltak – drift

Styrket busstilbud

Det styrkede busstilbudet som ble igangsatt i tidligere belønningsperioder ble videreført i 2020. Busstilbudet ble trappet opp på sju linjer i Buskerudbyen i 2018. Disse fikk flere avganger spesielt på kveld og helg for å gi bedre kollektivtilbud og styrke kollektivtrafikkens konkurranseevne mot bil. I 2019 ble seks elektriske busser på linje 51 Mjøndalen – Drammen satt i drift. Samtidig ble tilbudet på morgen og ettermiddag styrket.

Det ble forskuttert 18 mill. kr fra belønningsmidler og 6,8 mill. kr fra Buskerud fylkeskommune til videreføring av styrket bussdrift, bedre informasjon om rutetilbudet og effektivisering av billettsystem i 2020.

På slutten av 2020 har Brakar satt 22 nye elektriske busser i drift. Både nye linje 61 mellom Lierbyen skole og Gulskogen senter, og linjene 3 Kastanjesletta – Fjell, 4 Bera – Knivåsen og 5 Vinnes – Tors vei ble elektriske. På linje 3 satte Brakar inn sine aller første elektriske leddbusser. Første uka i januar 2021 fikk også linje 22 og 24 til Konnerud elektriske busser. 52 prosent av bybussene i Drammen er dermed elektriske. Elektrifisering av bussparken bidrar til mindre lokal luftforurensning og støy og lavere klimagassutslipp. I tillegg til midlene fra Buskerudbyen, har Enova og Viken fylkeskommune støttet elektrifiseringen av bussparken.

buss nærbilde

Kraftig satsing på buss: Styrket busstilbud for å øke konkurransekraften mot bilen, billigere billetter og elektrifisering av bussparken er viktige satsingsområder for partnerne i Buskerudbyen.

Områdekart-HentMeg-Kongsberg

Figur 2: Sone for HentMeg-tilbud i Kongsberg. Kilde: Brakar

Det har de siste årene vært jobbet med bytilbudet på Kongsberg. Bakgrunnen er blant annet lave passasjertall på flere linjer, og at ny E134, som åpnet sommeren 2020 gir ny forbindelse over elva ved Teknologiparken. Det har vært gjennomført pilotprosjekt med førerløs buss mellom sentrum og Teknologiparken som har gitt nyttig erfaring.

Det har i tillegg vært testet ut ny ordning kalt HentMeg i et område i Kongsberg som vist i figuren til venstre. Dette er en bestillingstjeneste der en kan bestille en bussreise fra holdeplass til holdeplass.

Tjenesten kan brukes på reiser i Kongsberg innenfor sonen som enten begynner eller slutter i den indre sonen (mørkere blå).

Reiser kan bestilles via app eller telefon og betaling for vanlig busspris skjer med Brakar Billett, Entur-appen eller Vipps til Brakarbillett.

Tilbudet gis på hverdager kl. 8.30-14.30 og 17.00-21.00 samt lørdager kl. 10-18.

Reduserte takster

Ca 107 av de 200 millioner kronene Buskerudbyen får i statlige belønningsmidler i 2020 og 2021 går til et mer attraktivt og miljøvennlig busstilbud i Lier, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg. Av dette får samarbeidet 20 millioner kroner per år for å gjøre det billigere å ta buss.

Buskerudbyens organer vedtok følgende endringer i takstene:

 • 30 dagerskort (inkl. student) reduseres med kr 60 uavhengig av antall soner
 • Enkeltbillett voksen i sone 1 reduseres fra kr 37 til kr 25
 • Enkeltbilletter barn/honnør i sone 1 reduseres fra kr 21 til kr 13

 

Reduserte billettpriser ble innført fra 1. februar 2020 og fortsetter i 2021. Det skal foretas en evaluering av tiltaket, men den spesielle situasjonen kollektivtrafikken har kommet i dette året som følge av koronapandemien, gjør at en slik evaluering foreløpig er utsatt.

Forbedret informasjon og billettsystem

Tiltak for bedre informasjon om rutetilbudet og bedre billettsystem har blitt videreført i 2020. Dette omfatter tilskudd til drift og videreutvikling av sanntidsinformasjonssystemet med visning av avgangstider på skjermer ved holdeplasser og på mobil, samt billett- og betalingsløsninger for enkel kjøp av billetter via mobiltelefon.

Kollektivtiltak – infrastruktur

Infrastrukturtiltak for kollektivtrafikken omfatter fysiske tiltak som gjør kollektivtrafikken raskere, mer punktlig og tilgjengelig. Tiltak kan gjennomføres i hele Buskerudbyområdet. Det er fem busstrekninger og seks utviklingsområder som har høyest prioritet. Disse er:

Kart infrastruktur Buskerudbyområdet

1A: Drammen sentrum – Travbanen/Vinnes

1B: Travbanen/Vinnes – Krokstadelva- Mjøndalen

2: Tordenskioldsgate i Drammen

3: Drammen sentrum – Gulskogen

4: Kongsberg sentrum – Gamlegrendåsen/Gomsrud

5: Lierstranda – Drammen sentrum (Strandveien)

Tiltakstyper som er prioritert på disse strekningene:

 • Etablering av kollektivfelt/gate og kollektivtraséer
 • Oppgradering av sentrale knutepunkter og holdeplasser
 • Innfartsparkering på jernbanestasjonene (bil og sykkel) og sentrale bussholdeplasser
 • Etablering av informasjonssystemer for buss med sanntidsinformasjon til holdeplasser
 • Aktiv signalprioritering av buss for raskere grønt lys gjennom lyskryss (ASP)

Fremkommelighetstiltak buss

I handlingsplan 2020/21 er det satt av lite midler til fremkommelighetstiltak buss, da det er prioritert å opprettholde et forsterket busstilbud.

Planleggingen av trasé for buss Gulskogen/Baker Thoens allé ble igangsatt i 2020. Arbeidet skulle samordnes med Bane NORs planlegging av ny kulvert under Baker Thoens allé i forbindelse med InterCity utbyggingen Drammen/Gulskogen. Sistnevnte ble kunngjort utsatt i mars 2021.

Brakar har igangsatt utredning av hvordan en kan ivareta kollektivtilbudet og fremkommelighet for buss i Drammen i anleggsfasen for ny bybru.

Prosjektering av ny gang- og sykkelveg under Hokksund stasjon fra Haugveien til Tangengata i sentrum startet opp i 2020. Øvre Eiker kommune har kjøpt inn lehus og igangsatt utbedring av tre bussholdeplasser i Hokksund sentrum.

Lehus kom på plass ved Lyngåskrysset på Tranby i Lier kommune, og lehus ved bussholdeplassene ved Amtmannssvingen er igangsatt.

Busskskur sol blåhimmel

Ett av flere nye lehus i Lier: Et lehus ved Lyngåskrysset på Tranby har vært etterspurt. Nå er det på plass, til glede for reisende i retning Oslo. Foto: Lier kommune.

Pendler- og innfartsparkering

Pendler- og innfartsparkering er en del av det overordnede transporttilbudet i Buskerudbyen. I henhold til felles strategi for innfarts- og pendlerparkering i Buskerudbyen, skal det først og fremst bidra til at dem som bor utenfor sykkel- eller gangavstand fra stasjoner eller et tjenlig busstilbud, skal kunne reise kollektivt på hoveddelen av reisen. Gjennom tilskudd fra belønningsordningen er det opparbeidet innfartsparkeringsplasser for bil og trygge sykkelparkeringer ved flere av jernbanestasjonene i Buskerudbyen.

Det er tidligere bygget sykkelhotell ved Drammen stasjon og Gulskogen. I 2018 ble det åpnet sykkelhotell ved Lier stasjon og ved Brakerøya stasjon (40 plasser begge steder) i samarbeid med Bane NOR Eiendom. Lignende sykkelparkeringer i egne bygg med adgangskontroll og videoovervåkning, er i 2019 satt opp ved Hokksund stasjon og offisielt åpnet i 2020.

Sykkelhotell i hvit metall og mønster

God plass i trygge rammer: Nytt sykkelhotell ved Hokksund stasjon ble åpnet for bruk i 2020.

Øvre Eiker kommune har videre kjøpt inn sykkelhotell til Vestfossen stasjon og prosjektering pågår. Ved knutepunkt Kongsberg planlegges det også sykkelhotell. Samme type bygg, med plass til 20 sykler, skal settes opp på innfartsparkeringen.

Grunnarbeidene for sykkelhotell ved Mjøndalen stasjon ble gjort høsten 2020, mens monteringen ferdigstilles i første halvår 2021.

I Lier kommune er det opparbeidet pendlerparkeringsplass for bil ved Kjellstad. Det er også jobbet videre med planene om å utvide innfartsparkeringen ved Lier stasjon til et område nær jernbanen på andre siden av fylkesveien, som Bane NOR foreløpig disponerer i forbindelse med utbedringstiltak i Liertunnelen.

Satser på pendlerparkeringer: I Buskerudbyen har det de siste årene også kommet flere nye pendlerparkeringer for bilister.

Mor og barn på fortau

Sykkel- og gangetiltak

Felles regional sykkelplan for Buskerudbyen ble vedtatt i kommunene og daværende Buskerud fylkeskommune i 2017. Et handlingsprogram til planen for perioden 2018-2023 ble vedtatt i ATM-utvalget i november 2017. Ett av tiltakene i handlingsprogrammet var å utrede sammenhengende sykkeltraséer på begge sider av elva.

Utredningen ble gjennomført av Statens vegvesen og er finansiert av belønningsmidler. Involverte kommuner og Buskerud fylkeskommune deltok aktivt i utredningsarbeidet. Resultatet ble et forslag på i alt 16 delstrekninger. Det legges til grunn en trinnvis utvikling av tiltak på delstrekningene. Rutene er lagt der hvor grunnlaget for økning i sykkeltrafikken er størst. I 2020 ble arbeidet med å se på alle strekningene for riksvegrute sykkel i alle kommuner i Buskerudbyområdet fulgt opp. Drammen kommune har startet opp arbeid med å lage en ny sykkelplan for hele den nye kommunen. Denne nye planen vil bli politisk behandlet i 2021.

Infrastrukturtiltak sykkel og gange

Bruk av belønningsmidler og egne midler til sykkelplanlegging prioriteres på bakgrunn av den regionale planen og lokale sykkelplaner. Dialogmøter høsten 2020 og rapporteringen ved årsskiftet viser at partnerne er godt i gang med sine prosjekter.

Etter utredningen fra Statens vegvesen, er det startet planlegging av løsninger for bedre sykkeltilrettelegging i Øvre Storgate i Drammen (Fv 2729) og Nøsteveien i Lier (Fv 2704). Sykkelveginspeksjoner er fulgt opp med tiltak i Kongsberg. Viken fylkeskommune har også oppgradert sykkelparkering på fire videregående skoler.

Forprosjekt for å inspisere og dokumentere sykkelparkering ved skolene og barnehagene i Drammen er gjennomført og enkelte oppfølgende tiltak igangsatt. Forprosjekt for midlertidig gang- og sykkelbru under byggeperioden for den nye Bybrua er under utarbeidelse og detaljprosjektering av Henrik Ibsens gate er igangsatt.

I Hagatjernveien i Mjøndalen er den nye gang- og sykkelvegen og fortau ferdigstilt. Undergangen i Tamburgata, under Bjørnstjerne Bjørnsonsgate, har fått varmekabler og er reasfaltert. En strekning i Nedre Strandgate er breddeutvidet og fått nytt dekke og en gangbru har blitt rehabilitert på gang- og sykkelvei ved Hestmyrveien.

Sykkelveginspeksjoner er fulgt opp i Drammen der man blant annet har byttet ut betonggriser med brøytebommer og forbedret skilting. Flere strekninger har fått unntak for enveisregulering for syklende, og en gate har blitt forkjørsregulert.

Det er satt opp 10 stk sykkelparkeringsskap på Bragernes torg (ettfølgende bilde), 10 ved Kjøsterud ungdomsskole, 10 ved knutepunkt Mjøndalen, samt sykkelparkering under tak ved knutepunkt Svelvik. I tillegg ble ny sykkelparkering ved kulturskolen, på Strømsø torg utenfor jernbanestasjonen, Bragernes torg og gågatene i Drammen lagt ut på anbudet i 2020 og vil bli satt opp i 2021. Lier kommune har også satt ut 20 sykkelparkeringsskap i Lierbyen.

Sykkelhotell lier åpnes av Varaordfører

Ny sykkelparkering testes ut: Varaordfører i Drammen, Ståle Sørensen sto for offisiell åpning av de nye sykkelparkeringsskapene på Bragernes torg. Foto: Drammen kommune.

Mulighetsstudie for sykkelanlegg på strekningen fra Linnes renseanlegg til Terminalen i Lier er igangsatt. Gang- og sykkelveien på den gamle jernbanelinjen mellom Lierbyen og Drammen er rehabilitert og asfaltert. Sykkelruteskiltingen er oppdatert, og oppsetting av gatelys i Gjellebekkveien er ferdigstilt. Det er etablert gang- og sykkelvei på et en liten strekning av Tuvurudstien og det er gjennomført hjertesonetiltak ved to Lierskoler.

Etter sykkelveiinspeksjoner i Øvre Eiker er det blant annet satt opp intensivbelysning ved gangfelt, og nedslitte gang- og sykkelveger på Ormåsen og Darbu har fått ny asfalt.

Planlegging av gang og sykkelveg langs Semsveien mellom Langebru og Toresspæren i Øvre Eiker har strukket ut i tid på grunn av grunnundersøkelser og kulturminne-registreringer, men planleggingen går nå videre i samarbeid med vann og avløp. Strekningen er en del av regionalt sykkelnett og riksvegrute sykkel.

Drammensveien i Øvre Eiker har fått sykkelvei med fortau ut til de nye idrettshallene på Loesmoen, og fortsettelsen av denne sykkelveien mot Drammen planlegges nå med anleggsoppstart våren 2021.

Løsningen i Myntgata/Klokkerbakken i Kongsberg ble tilpasset det historiske miljøet og ferdigstilt i 2020. Det ble bygget sykkelfelt i den bratteste delen av bakken for dem som sykler opp. Samtidig er det markert hvor en skal sykle også motsatt retning ved bruk av steinheller. Brosteinen er dermed bevart i mesteparten av området. Tiltaket hører innunder riksvegrute sykkel, og er en sentral forbindelse i Kongsberg sentrum.

brosteinsgate med sykkelvei

Glir godt inn: Tilretteleggingen for syklende i Myntgata/Klokkerbakken i Kongsberg er fint tilpasset de historiske omgivelsene. Foto: Kongsberg kommune.

Gang- og sykkelbru nord for Kongsberg sentrum planlegges videre. Kommunen har gjennomført en kartlegging for å registrere snarveier og smetter. Innbyggerne ble invitert til å komme med innspill. Ca. 500 registrerte snarveier ble kartlagt. Ti av disse er i første omgang valgt ut for å rustes opp. Sykkelvei i Ove Gjeddes vei er klargjort for rødt sykkelfelt som etableres våren 2021. Det er etablert sykkelparkering ved Madsbakken skole med «Feie for egen dør» midler.

Tiltak for miljøvennlige reiser og byutvikling

For å bygge opp under attraktiv byutvikling med levende bysentra og for å nå målene om redusert bilbruk, iverksettes tiltak for en stedstilpasset parkeringspolitikk i byområdene i Buskerudbyen. Tilrettelegging for mer miljøvennlige reiser gjøres gjennom tiltakene ReisSmart samt Feie for egen dør som gjelder partnerne i Buskerudbysamarbeidet

Videreutvikling av parkeringspolitikken

I perioden 2015 – 2017 ble det prioritert tilskudd fra belønningsordningen til videre-utvikling av parkeringspolitikken i Drammen og Kongsberg samt etablering av forbedret håndhevingsregime i Hokksund sentrum og Mjøndalen sentrum.

Drammen kommune vedtok i 2018 ny parkeringsstrategi der tiltakene i større grad er rettet mot arbeidsreiser og å få større omløp på parkeringsplasser i sentrum. Det er innført halv takst på elbiler og korttidsparkeringen i sentrum er endret fra 5 timer til 3 timer. 

Kongsberg har videreført sitt arbeid med parkeringsordningen, og har i 2020 arbeidet med parkeringsordningen i området ved Kongsberg sykehus.

Parkeringsbestemmelsene i Mjøndalen følges nå opp av Drammen Parkering. Lier og Øvre Eiker samarbeider om å bli parkeringskommune og få til bedre håndheving av parkeringsbestemmelser i Lierbyen og Hokksund. Kommunene ønsker seg primært en løsning basert på samarbeid med en nabokommune og er i ferd med å utrede ulike samarbeidsmodeller.

Det er jobbet med å oppdatere kunnskapsgrunnlag parkering inkludert innfartsparkering. Buskerudbysamarbeidet har i 2020 bidratt i Bane NORs arbeid med konkretiseringen av Bane NORs mobilitets- og parkeringsstrategi for strekningen Lier – Kongsberg.

Tilrettelegging for miljøvennlig reiser

Ved å stimulere til tiltak i egen virksomhet for offentlige og private aktører i Buskerudbyen, vil aktørene går foran som et godt eksempel og få økt legitimitet overfor andre aktører.

Reis Smart er en ordning hvor bedrifter kan søke veiledning og midler til tiltak i egen bedrift som er med på å vri ansattes arbeidsreisevaner i retning av gange, sykkel, buss og tog. I Øvre Eiker har Syklistenes Landsforening gjennom prosjektet Sykkelvennlig arbeidsplass kartlagt mulighet i 2020 for å forbedre sykkelparkering for ansatte, beboere og kunder ved Hokksund nærsenter. Tiltak kan gjennomføres våren 2021. 

Det er også bevilget tilskudd til pilotprosjekter med selvkjørende kjøretøy i Kongsberg. Midlene har gått til blant annet forbedring av vinterdrift og utprøving av autonome busser og feiemaskiner (bildet under), samt utstyr til biler med sensorer for å fange opp informasjon om f.eks. behov for strøing og som grunnlag for kommunikasjon med publikum.

gule autonome busser

Tester ut autonome kjøretøy: Selvkjørende buss (t.v) og feierobot (fortau t.h). Kilde: Statens vegvesen.

Feie for egen dør

Samarbeidspartnerne i Buskerudbyen har iverksatt tiltak som er med på å legge til rette for redusert bilbruk ved reiser i/til/fra jobb for egne ansatte. Til sammen 2,6 mill. kr er i 2020 avsatt til delfinansiering av elsykler til bruk i jobbsammenheng, trygge sykkelparkeringer og garderobefasiliteter på skoler og andre kommunale og fylkeskommune arbeidsplasser. Midlene er fordelt med 500 000 til de fire kommunene og fylkeskommunen og tiltakene er i stor grad utført.

Elektriske bysykler

Buskerudbyen har prioritert midler til å etablere en bysykkelordning med elsykler i Buskerudbyen. Brakar er prosjektleder. Systemet skal etableres som et samkjørt nettverk rundt knutepunkter, holdeplasser og steder med stort transportbehov for å gi kundene et bedre mobilitetstilbud. Primært rettes systemet mot pendling/arbeidsreiser, men også aktuelt for andre reiser internt i byer og steder. Brakar samarbeider med Kolumbus og Ruter. Prosjektet har blitt forsinket som følge av koronapandemien og ønske om forbedringer av syklene. Kongsberg, Øvre Eiker og Lier skal fortsatt være de første kommunene hvor systemet startes opp, med planlagt oppstart vår/tidlig sommeren 2021.

Snart kommer de: De første elektriske bysyklene settes ut i Kongsberg, Øvre Eiker og Lier. Slik ser prototypen ut, som skal utstyres med logoer.

Kommunikasjon, kunnskapsgrunnlag og kampanjer

Overordnete planer og kunnskapsgrunnlag

Det er utarbeidet forslag til oppdatert handlingsprogram for perioden 2020–2023 til Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013–23.

Buskerudbysamarbeidet har fått tilbud om å ta i bruk KMDs Arealdataverktøy for bruk i transportmodeller. Det er videre arbeidet med å etablere et godt kunnskapsgrunnlag for en mulig byvekstavtale. 

Kommunikasjon og kampanjer

Med utgangspunkt i kommunikasjonsstrategien for Buskerudbyen, er det gjennomført ulike kommunikasjonstiltak og kampanjer gjennom året. Hovedmålene for kommunikasjonen er:

 • Synliggjøre utfordringene som følge av befolkningsvekst og økt trafikk
 • Beskrive forslagene til løsninger – for den enkelte og for samfunnet
 • Øke kunnskapen om Buskerudbyen i alle målgrupper

Målet har vært å skape oppmerksomhet rundt planer og resultater i alle kommunene, samt ulike tilbud til innbyggerne, eksempelvis utvidelse av Elsykkelbiblioteket, Hjemmegym, Beintøft (erstatning for Aktiv på skoleveien) og Pigg med pigg-kampanjen. Sistnevnte var den enkeltstående kampanjen samarbeidet oppnådde størst oppmerksomhet rundt i løpet av året, både hos innbyggerne, i sosiale kanaler og i lokalmedia.

I regi av Brakar ble det gjennomført en omfattende kampanje rundt billigere bussbilletter på starten av året. I tillegg er det laget innhold til samarbeidets og partnernes kanaler om pågående prosesser og aktuelle saker i samarbeidet, oversikt over planlagte og gjennomførte prosjekter.

På grunn av Covid19-situasjonen, er det aktiviteter og planlagte tiltak det ikke har vært naturlig å gjennomføre i 2020. Av den grunn ble det gjennomført en omdisponering av deler av midlene som var avsatt til kommunikasjonstiltak.

Vintersykling over ypsylon brua

Vintersykkeldag

Winter Bike to Work Day er en uformell konkurranse mellom sykkelbyer i hele verden, der syklister anonymt registrerer sin sykkeltur på selve dagen på en webside. Buskerudbyen promoterte dagen 14. februar for å få oppmerksomhet rundt sykkel som løsning hele året.

Hjemmegym i tillegg til Sykle til jobben

Sykle til jobben-konkurransen ble gjennomført med nesten vanlig opplegg fra 19. mai. Dette ble i tillegg til Hjemmegym-kampanjen gjennomført etter påske. Begge kampanjene ble lokalt vinklet slik at man ble oppfordret til å gå eller sykle, og da registrere aktivitet selv om man var på hjemmekontor, permittert, uten arbeid eller i vanlig jobb. Som følge av koronapandemien ble det naturlig nok en nedgang i antall aktive deltagere. Det var med totalt 951 personer som var 326 færre enn i 2019. Som vanlig kåret Buskerudbyen en lokal aktiv-reisevei-vinner som fikk en elsykkel.

Dame med blå hjelm og gul jakke på elsykkel

Beintøft som alternativ til Aktiv på skoleveien

Buskerudbyen har hver vår arrangert Aktiv på skoleveien for å oppfordre til å gå og sykle til og fra skolen. Kampanjen ble tidlig våren 2020 utsatt og foreslått startet 31. august. I etterkant ble samme dato bestemt som oppstart for den nasjonale kampanjen Beintøft. Dette er en lignende skoleaksjon i regi av Miljøagentene. Det ble dermed fattet en rask beslutning om å forsøke å få til et samarbeid med Beintøft/Miljøagentene. Dette førte til god deltagelse i Buskerudbyen, til tross for koronapandemien. Drammen ble den fjerde beste kommunen nasjonalt etter antall deltagere per kommune. Oddevall skole i Lier ble beste lokale skole, og i tillegg ble femteklassen på skolen best i Viken fylke. Ordføreren stod for premieutdeling.

Elsykkelbiblioteket utvidet til alle kommuner

Belønningsmidlene som ble satt av i 2019 har gjort det mulig å etablere flere elsykkelbibliotek i 2020. Ordningen gjør det mulig å teste ut elsykkel i hverdagen. Erfaringen så langt er at flere skaffer seg elsykkel etter prøveperioden og bidrar til redusert bilbruk. Avtalen med Greenspeed nær Drammen stasjon om 10 elsykler ble videreført med ett år. Det er startet opp egne avdelinger hos Intersport på Kongsberg (3 sykler totalt), Bjørn Myhre Sport i Krokstadelva (2 sykler), Kafé Global i Svelvik (2 sykler) og Sykleriet i Hokksund (2 sykler). Hos alle utlånsstedene har det vært stor etterspørsel etter syklene. Det er nå med andre ord mulig å låne elsykler seks steder i området vårt, når man teller med BUA i Lierbyen. Tilbudet har blitt markedsført i Buskerudbyens og partneres kanaler, samt i lokalmedia.

Man med rød el-sykkel

Vegetasjonsrydding: Klipp hekk og busker for skolebarna

Som tidligere to år, har sekretariatet skrevet sak før skolestart for å gjøre befolkningen oppmerksomme på å klippe hekk og busker for frisikt og dermed økt trafikksikkerhet for skolebarna.

Sykkellyktaksjon ved skoler – Synlig syklist

Fem skoler fikk besøk av Buskerudbyen og Syklistenes Landsforening 23.10.2020 i alle kommuner. Det ble satset ekstra på barna i år, da tidligere utdelinger har erfart at det er dårlig med lys på barnesykler. Aksjonen ble igjen gjennomført i godt samarbeid med Syklistforeningen, som stilte med personell, kampanjemateriell og lykter – delvis betalt av Viken fylkeskommune.

Rekordoppslutning om vintersyklingskampanjen «Pigg med pigg»

Det har vært stor etterspørsel etter vintersyklingskampanjen der man får ett piggdekk, omlegging og vintersjekk av sykkelen, mot at man betaler det andre piggdekket selv. I 2020 fikk også nye sykkelverksteder tilbud om å bli med. Dermed ble det mulighet til å bli med på kampanjen åtte steder i Kongsberg, Øvre Eiker og Drammen. Kampanjen har fått god respons i sosiale medier. Drammens Tidende og flere andre lokale medier har laget saker på kampanjen. Det ble laget en egen profileringskampanje med egen vinkling for hver kommune, samt vintersyklingstips. Kampanjen oppnådde svært god spredning i sosiale medier.

I løpet av de seks årene med kampanje har nå totalt rundt 2 600 sykler blitt gjort klare for vintersykling av Buskerudbyen og sykkelbutikkene. 

Sport 1 butikk gutt med blå genser
fikser sykkel utenfor sykehuset

Sykkelservice ute hos skoler og bedrifter

Ansatte på sykehuset i Drammen som må på jobb under pandemien ble de første som fikk prøve ut pilotprosjektet med mobilt sykkelverksted. Rullende Reodor (se bilde under) kom for å fikse sykler gratis, og tilby omlegging til piggdekk. Trye AS i Mjøndalen og Buskerudbyen samarbeider om tilbudet, som vil drives videre ut i 2021. Oppstarten fikk godt med oppmerksomhet i lokalmedia, og videoen som ble produsert fikk god spredning i sosiale medier.