KAPITTEL 3

Økonomi

To kilder til finansiering

  • Samarbeidsmidler fra partnerne i samarbeidet
  • Belønningsmidler fra staten
pengesekk illustrasjon

Samarbeidsmidler

Alle samarbeidspartnerne bidrar med en årlig sum i tråd med samarbeidsavtalen som ble inngått mellom partnerne i 2009 og fornyet fra 1. januar 2015.

Belønningsordning

Buskerudbysamarbeidet inngikk en fireårig avtale med Samferdselsdepartementet i 2010 om i alt 280 mill. kr i belønningsmidler. I 2014 ble det inngått en ny fireårig avtale om belønningsmidler med en samlet ramme på 308,3 mill. kr. Buskerudbyen er senere tildelt til sammen 50 mill. kr i ekstra belønningsmidler i 2015, 2016 og 2017, slik at rammen for perioden 2014–2017 ble 358,3 mill. kr. Buskerudbysamarbeidet har fått utbetalt hele summen. I 2018 ble det inngått ny belønningsavtale med Samferdsels-departementet for 2018 og 2019 på til sammen 166 millioner kr, og i 2020 kom enda en toårig avtale på plass med til sammen 200 millioner kr pluss pristigning for 2020 og 2021.  

Samarbeidsmidler

ATM-utvalget vedtok budsjett 2020 for Buskerudbysamarbeidet i møte 29. november 2019 sak 39/19. Hver av partnerne bidrar med tilskudd som vist under. Øvre Eiker kommune har ansvar for regnskapsføring og revisjon av samarbeidsmidlene.

Tabell 1: Samarbeidsmidler 2020

Inntekter Kroner
Statens vegvesen
350 000
Jernbanedirektoratet
350 000
Buskerud fylkeskommune
700 000
Drammen kommune
1 000 000
Kongsberg kommune
300 000
Øvre Eiker kommune
300 000
Lier kommune
300 000
Total finansiering
3 300 000

Tabell 2: Utgifter Buskerudbysamarbeidet 2020

År Personal/

planlegging

Husleie Drift/

kontor

Møte-

utgifter

Kompe-

tanse

Sum

utgifter

2011
2 844 890
269 000
220 799
113 454
35 257
3 483 400
2012
2 776 222
294 635
111 667
192 122
42 735
3 417 381
2013
2 159 504
294 635
111 667
89 540
47 927
2 710 197
2014
2 857 839
308 868
53 915
243 005
8 150
3 471 777
2015
2 467 031
285 275
62 049
167 533
4 450
2 986 338
2016
2 845 079
270 949
79 376
238 988
40 535
3 470 929
2017
3 443 932
*
75 060
140 212
86 901
3 745 205
2018
3 123 583
501 863
192 786
157 179
21 904
3 997 915
2019
2 296 328
250 000
131 719
38 582
22 406
2 739 035
2020
2 031 396
336 691
268 883
3 308
4 782
2 645 060

Tabell 3: Sluttregnskap samarbeidsmidler 2020

Samarbeidsmidler Kroner
Totale utgifter i 2020
2 645 060
Totale inntekter i 2020
3 300 000
Underforbruk (overføres til 2021)
654 940

Samarbeidsmidlene har i tråd med vedtatt budsjett for 2020 i hovedsak gått til planlegging og koordinering i form av dekning av utgifter daglig leder, delvis en prosjektleder og administrativ ressurs (deltid). Prosjektleder kommunikasjon og prosjektleder sykkel (faste stillinger), rådgivere areal og transport (engasjementer deltid) og rådgiver samferdsel (engasjement deltid) finansieres av belønningsmidler. Øvrige utgifter i 2020 er kostnader til drift av sekretariatet (leie av kontorer, kontorutstyr, it-drift m.v.). Det er noe økning i drifts-utgiften grunnet flytting av kontoret og ny leie kontorlokaler. Møtekostnader for samarbeidets organer er i 2020 betydelig redusert da de fleste møter er gjennomført digitalt.

Belønningsmidler

Belønningsavtale 2014–17 – Buskerudbypakke 1, del 2

Buskerudbyen fikk gjennom avtale med Samferdselsdepartementet (SD) tildelt 358,3 millioner kr i belønningsmidler for perioden 2014–17. I tillegg ble det overført ca 0,3 millioner kr i restmidler fra tidligere belønningsavtale.

Tiltak ble iverksatt i henhold til handlingsplan og tiltaksplaner, bortsett fra to prosjekter som var delvis igangsatt: Forsøk med matebuss fra Lierbyen til Lier stasjon med tilrettelegging for overgang fra sykkel/bil til matebuss i Lierbyen og utbygging av sykkelhotell ved Mjøndalen stasjon.

Ved avslutning av regnskapet for belønningsperioden 2014–17 ble ubrukte midler, ca 4,9 mill. kr, inndratt i ATM-utvalgets møte 5. april sak 18/19 og overført til belønningsperioden 2018/19 tiltaksplan 2019 for drift og iverksetting av de to overnevnte tiltak.

Belønningsavtale 2018–19 og 2020 - 2021 – Buskerudbypakke 1, del 3

Ny belønningsavtale for 2018–19 med en ramme på 166 millioner kr (86 millioner i 2018 og 60 millioner i 2019) ble inngått 25. mai 2018. Med de overførte midlene fra 2017 ble handlingsplan for perioden 2018–19 på 170,899 mill. kr. Ved rapporteringen til SD 31.01. 2020 viste prosjektregnskapet at ubrukte midler var 49,1 mill.kr. I rapporten ble det vist til at gjenstående prosjekter sluttføres i 2020. SD ba om en tilleggsrapportering ved utgangen av 2020. Den ble oversendt departementet per 31.01.2021 og prosjektregnskapet viste at gjenstående midler er 2,41 mill. kr. ATM-utvalget har i møte 12. februar 2021 sak 4/21 godkjent overføring av disse midlene til belønningsperioden 2020/21. Der 1,5 mill. kr disponeres til tiltak 2021-3.1.5.6 Fortau ved pendlerparkering Nedre Eiker kirke, for å opparbeide gang-/sykkelvei/fortau fra innfartsparkeringen til bussholdeplassene. Resten ca 0,9 mill. kr er foreløpig udisponert.

På nyåret i 2020 ble det inngått ny belønningsavtale mellom SD og kommunene Lier, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg samt Viken fylkeskommune om toårig belønnings-avtale for 2020 -2021 på til sammen 160 mill. kr. Avtalen ble behandlet i kommunestyrene og Viken fylkesting vinteren 2020.

Buskerudbysamarbeidet mottar i tillegg 20 millioner fra SD til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk. I de ni største byområdene har regjeringen lagt opp til en ordning der det årlig bevilges 50 mill. kr hver til de fire største byområdene og etter søknad 20 mill. kr til hvert av de fem mindre byområdene. Buskerudbyen søkte om 20 mill. kr til reduksjon av takstene på 30-dagerskort og enkeltbilletter. Tilskuddet følger perioden for belønnings-avtalen og rapporteres i henhold til retningslinjene for belønningsordningen.

Buskerudbyen rapporterte slik 31.1.2021 til SD på belønningsmidler 2020:

Tabell 4: Handlingsplan for Buskerudbypakke1/belønningsmidler 2020 fordelt på tiltaksområder per år, gjeldende bevilging og gjennomføring av tiltak og rest.

Nr Tiltaksområde Gjeldende Påløpt 2020 Rest
1
Forbedring av kollektivtilbudet
45 600 000
40 489 992
5 110 008
2
Forbedring av infrastrukturen for kollektivtrafikken,

kollektivknutepunkt

4 900 000
40 489 992
5 110 008
3
Tiltak for syklende
33 400 000
25 217 026
7 182 944
4
Attraktiv byutvikling for raskere reiser, bedre miljø

og smart transport

10 600 000
1 800 000
8 800 000
5
Arealutvikling og fortetting, kunnskapsgrunnlag

og kommunikasjon

5 500 000
1 797 698
3 702 302
Sum
100 000 000
74 004 746
25 995 254

I 2020 ble det etter vedtatt tiltaksplan igangsatt og gjennomført tiltak for til sammen 74 mill. kr. I tillegg er det i 2020 også gjennomført tiltak for ca. 47 mill. kr som gjenstod for perioden 2018-19 som omtalt over. Under kommenteres kort differansene mellom gjeldende bevilgning 2020 og påløpte midler, jamfør tabellen over.

Område 1: Avviket skyldes at driftsmidler SIS og TID (sanntidsinformasjonssystem og trafikantinformasjons- og designprogram) for 2020 ikke er fakturert. Videre gjenstår avsatte midler til sanntidsinformasjonsstolper.

Område 2: Avviket skyldes at planleggingsoppgaver når det gjelder et infrastrukturtiltak kollektiv ikke har kommet i gang.

Område 3: Avviket (7,1 mill. kr) skyldes flere ting; 3 mill. kr avsatt til sykkeltiltak i Øvre Storgate, Drammen. Tiltaket ble gjennomført sommeren 2020 og finansiert på annen måte, Midlene er senere omdisponert. Resterende midlene går til flere mindre sykkeltiltak i flere av kommunene som er under planlegging og vil bli gjennomført i 2021, samt til koordinering, samordning av sykkeltiltak og kampanjer.

Område 4: Avviket er på 8,8 mill. kr. Elbysykkelprosjekt Buskerudbyen (4,1 mill. kr) er noe forsinket bl.a. på grunn av at levering av sykler er påvirket av koronasituasjonen. Noen av tiltakene under Feie for egen dør er igangsatt, men ikke fakturert. Når det gjelder ReisSmart-midlene er det igangsatt to prosjekt som ikke er ferdigstilt, og en million er foreslått omdisponert

Område 5: Avviket (3,7 mill. kr) omfatter bl.a. avsatte midler til utredning og oppfølging av areal- og transportplan, byvekstavtale og belønningsordningen (ca 1 mill. kr), oppføling av felles gåstrategi 0,5 mill. kr og plan for byrom og byromsnettverk i Lierbyen 0,5 mill. kr samt midler til samordning/koordinering kommunikasjon og kommunikasjonstiltak ca 1,6 mill. kr.

Buskerud fylkeskommune har ansvar for ordinær regnskapsføring for de årlige tildelte midlene på vegne av de seks avtalepartnerne med Samferdselsdepartementet.

Tilskudd til arealtiltak i forpliktende byutviklings- og byvekstavtaler

Etter søknad fra Buskerudbysamarbeidet, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2018, 2019 og 2020 gitt tilsagn om støtte på totalt inntil kr 5 350 000 til prosjekter i regi av Buskerudbyen. Midlene er utbetalt til Buskerudbysamarbeidet v/ Øvre Eiker kommune og avsatt til fond for overføring til omsøkte prosjekter.

Tabell 5: Oversikt over KMD-tilskudd til arealtiltak i Buskerudbyen

Kommune Prosjekt KMD 2018 kr KMD 2019 kr KMD 2020 kr Utbetalt til prosjekteier
Lier kommune Før byen kommer 400 000 - - -
Lier kommune Før byen kommer - 200 000 - -
Drammen kommune Gulskogen Nord 400 000 400 000 - 400 000
Drammen kommune Dagens sykehustomt - 200 000 - 200 000
Nedre Eiker kommune Torget i Mjøndalen 400 000- - 400 000
Øvre Eiker kommune Stedsutvikling Hokksund 400 000 400 000 - -
Øvre Eiker kommune Sentrumsutvikling Vestfossen - 600 000 - -
Buskerudbyen Utvikling av GIS-verktøy 200 000 - - -
Buskerudbyen Boligpreferanser 300 000 - - -
Kongsberg kommune Sentrumsutviklingsprosjektet – overordnet strategiplan for ut-vikling av sentrum samt veiled-ende plan for parker og byrom - - 400 000 -
Øvre Eiker kommune Vestfossen – urban transformasjon mulighetsstudie for tomt der cellulosefabrikken lå tidligere - - 350 000 -
Buskerudbyen Arealdataverktøy for bruk i transportmodeller - -500 000 -
Buskerudbyen Kartlegge interesse og muligheter for samarbeid om mer bære-kraftig mobilitet til og fra jobb - - 300 000

-

Sum

2 100 000

1 800 000

1 450 000

1 000 000

Etter ferdigstilling av prosjekt har Drammen/Nedre Eiker kommune fått utbetalt kr 1 000 000. Det er rapportert til KMD på tildelte 2018-midler i 2018 (2,1 mill. kr) og departementet ga slik tilbakemelding:

Rapporteringen gir en ryddig og god oversikt over arbeidet med prosjektene og hvordan midler har vært brukt. Vi godkjenner med dette at resterende beløp overføres til 2020 for ferdigstilling av prosjektene. Vi ber om en endelig rapportering for bruk av 2018-midlene innen 1. desember 2020.

Etter avtale med departementet sluttrapporteres det for gjenstående 2018 prosjekt våren 2021. Det er sluttrapportert på tildelte 2019-midler per 1. februar 2021. Det foreligger foreløpig ikke svar fra KMD på denne rapporteringen.