KAPITTEL 4

Nøkkeltall og nullvekstmålet

Forsatt vekst i befolkningen, men mindre biltrafikk og færre kollektivreiser

  • 7,1 % flere innbyggere fra 2013 til 2020.
  • 4,9 % nedgang i biltrafikken (byindeksen) 2013 til 2020.
  • Pandemien førte til at den sterke veksten i kollektivtrafikken på 23,7 % fra 2013 til 2019 snudde til en samlet 13,2 % nedgang i 2020.
blåbil eksos

Hovedtrekk

Kommunene i Buskerudbyen har hatt en befolkningsvekst på til sammen 0,6 prosent i 2020 (korrigert for endret kommunestruktur). Antall kollektivreiser gikk ned med 30 prosent og personbiltrafikken ble redusert med 6,6 prosent i 2020.

Fra mars 2020 ble trafikken i stor grad påvirket av tiltak mot spredningen av det nye koronaviruset. Enkelte tiltak har ført til nedgang i både bil- og kollektivtrafikken, som bruk av hjemmekontor, stengte tilbud og færre fysiske arrangementer.

Oppfordringen om ikke å benytte kollektivtransport dersom mulig, har trukket i retning av flere reiser med bil. Byindeksen viser at pandemien og tiltakene mot den samlet sett likevel har ført til mindre biltrafikk. Nullvekstmålet for personbiltrafikken i Buskerudbyen er dermed nådd med god margin. Hovedårsakene til den store nedgangen i biltrafikken i 2020 er først og fremst pandemien og tiltakene mot den. Men Buskerudbyen oppnådde nullvekstmålet også i perioden før pandemien slo til.

Befolkningsutvikling

Befolkningen i Buskerudbyen økte 0,6 % i 2020. Siden 2013 har det blitt 7,1 % flere innbyggere i vår region. Tallene er justert for endringer i kommunestruktur.

Tabell 6: Befolkningsmengde pr 1.1. Kilde: SSB

Folkemengde i kommunene pr 1.1.2013201420152016201720182019202020212020
Drammen65 47366 21467 01667 89568 36368 71368 933***
Nedre Eiker23 64023 81124 15424 43124 71824 91724 963***
Svelvik******6 685***
Drammen******(100 581)101 386101 859

0,50 %

Lier24 76325 17525 37825 73125 74025 98026 37326 81127 118

1,20 %

Øvre Eiker17 75217 91918 03918 20518 56018 92619 11719 42319 703

1,40 %

Kongsberg25 88726 40626 71127 01327 21627 41027 48127 72327 694

-0,10 %

SUM Buskerudbyen 157 515159 525161 298163 275164 597165 916173 552

175 293

176 380

0,60 %

Endring i prosent

1,30 %

1,10 %

1,20 %

0,80 %

0,80 %

0,80 %

*

1,00 %

0,60 %

*

Fra 1. januar 2020 er tidligere kommuner Svelvik, Nedre Eiker og Drammen slått sammen til en kommune, Drammen.

Nullvekstmålet: Utvikling i personbiltrafikken

Byindeksen som måler personbiltrafikken, viser at Buskerudbyen har oppnådd nullvekst i biltrafikken siden 2015 til 2019. Resultatene er tilgjengelige på etatens hjemmesider med beskrivelser av metode og datagrunnlag[1].

Utvikling i personbiltrafikken i 2020 ble naturlig nok preget av koronaepidemien og tiltakene mot den. Byindeksen gikk ned med 6,5 prosent i 2020. Når en ser på utviklingen fra 2016 til 2020 har nedgangen vært på -6,6 %. Endring i trafikkmengde for ulike tidsperioder vises i tabellen under.

[1] https://www.vegvesen.no/fag/trafikk/trafikkdata/indekser/byindeks

Tabell 7: Byindeks Buskerudbyen 2016 – 2020. Kilde: Statens vegvesen.

PeriodeEndring i trafikkmengde (%)
2016-2017

-0,2

2017-2018

-0,1

2018-2019

0,3

2019-2020

-6,5

2016-2020

-6,6

Fra mars 2020 er trafikken i stor grad påvirket av tiltak mot spredningen av det nye koronaviruset. Trafikken har variert i takt med de til enhver tid gjeldende tiltak. Særlig stor nedgang i biltrafikken var det i mars og april hvor det var mest inngripende tiltak, men også november og desember lå betydelig under gjennomsnittet. Enkelte tiltak har ført til nedgang i trafikken, som utstrakt bruk av hjemmekontor og færre arrangementer der folk møtes fysisk. Oppfordringen om å unngå å benytte kollektivtrafikk dersom mulig, har gjerne bidratt til å øke personbiltrafikken noe, men totalt sett har tiltakene stort sett ført til mindre biltrafikk.

I juli 2020 åpnet ny E134 forbi Kongsberg. Punktene Gamle Kongsberg Kro og Veungsdalen som ligger der hvor E134 gikk tidligere, men som nå ligger på fylkesveg, er tatt ut av byindeksen ett år for å unngå at trafikkomleggingen slår ut som en generell nedgang i trafikken i området.

Passasjerutvikling buss

Det har vært en kraftig nedgang i antall busspassasjerer i 2020 som følge av pandemien og tiltakene mot den.

Tabell 8: Antall påstigende busspassasjerer i Buskerudbyen. Kilde Brakar.

Passasjerer buss20132014201520162017201820192020
Brakar8 445 9238 462 6918 758 0439 028 0819 477 5989 798 60110 211 930

7 265 042

Endring

-0,40 %

0,20 %

3,50 %

3,10 %

4,90 %

3,40 %

4,20 %

-28,90 %

Passasjerutvikling tog

Det har vært en enda større nedgang i antall togpassasjerer i 2020 enn for buss som følge av pandemien og tiltakene mot den.

Tabell 9: Totalt antall på- og avstigninger på togstasjoner i Buskerudbyen. Kilde: NSB/VY og GoAhead.

Stasjon20172018201920202019-2020
Kongsberg576 000598 000603 000394 873

-35 %

Darbu43 00049 00050 00032 000-36 %
Vestfossen146 000148 000149 00093 000-38 %
Hokksund432 000437 000430 000256 151-40 %
Steinberg68 00073 00081 00055 000-32 %
Mjøndalen413 000409 000411 000251 000-39 %
Gulskogen334 000311 000309 000183 000-41 %
Drammen3 296 0003 345 0003 498 0002 056 974-41 %
Brakerøya215 000222 000233 000133 000-43 %
Lier262 000260 000278 000143 000-49 %

SUM

5 785 000

5 852 000

6 042 000

3 597 998

-40 %

 Aller størst nedgang var det for flytoget, hvor 2 av 3 kundene forsvant i 2020.

Tabell 10: Totalt antall på- og avstigninger Flytoget Drammen stasjon. Kilde: Flytoget.

Flytoget fra/til Drammen201320142015201620172018201920202019–2020
Antall på- og avstigende passasjerer358 000377 000375 000366 400371 225340 630363 596130 888-64 %

Sykkeltellinger

Telleren i Nedre Strandgate (kalt Strandveien før 1.1.2020) i Drammen, som er satt opp med belønningsmidler og viser tall til publikum, er den Buskerudbysamarbeidet har hatt best oversikt over gjennom mange år.

 

  • Totalt i 2020: 108 479 passerende syklister. Totalt 15 dager med nedetid på telleren i april og august.
  • Totalt i 2019: 100 406 passeringer. Uten data 5. mai og seks dager i november.
  • Totalt i 2018: 112 452 passeringer. Ingen dager uten data.
  • Totalt i 2017: 101 542 passeringer. Ingen dager uten data.
  • Totalt i 2016: 102 094 passeringer. Fire dager uten data i august.
  • Totalt i 2015: 95 731 passeringer. 25 dager uten data i september, oktober og november.
  • Totalt i 2014: 114 934 passeringer. Seks dager uten data i desember.

No Data Found

Figur 3: Nedre Strandgate, Drammen: Sykkelpasseringer 2014-2020 – Tall på grafene viser antall månedspasseringer i 2020.   Der det har vært mye nedetid innenfor en måned er hele måneden satt til 0 for å ikke vise unormalt lave månedsgraf. Graf: Buskerudbysekretariatet.

Tall fra reisevaneundersøkelser (RVU)

Sammenlignet med Reisevaneundersøkelsen 2013/14 viser reisevaneundersøkelse 2018 en økning i kollektivandelen og sykkelandelen, stabil gangeandel og nedgang i andelen bilførere. Det er høyest kollektivandel i Drammen med 11 %, mens økningen har vært størst i Øvre Eiker (fra 4 % til 7 %) og Nedre Eiker (fra 6 % til 8 %).

Kongsberg har lenge vært en av de beste sykkelbyene i landet, og har høyest sykkel- og gangeandel i Buskerudbyen med 7 %. Det har vært en økning i sykkelandelen for hele Buskerudbyen fra 4 % i 2014 til 5 % i 2018.

Utviklingen i reisevaner for Buskerudbyen er vist i figuren under.

Transportmiddelfordeling RVU 2005 - 2018 (Prosent)

No Data Found

Figur 4: Reisemiddelfordeling i Buskerudbyen 2005, 2009, 2013/14 og 2018 i prosent. Hovedtransportmiddel (det transportmiddelet som ble brukt på den lengste strekningen)

Parkeringsmuligheter ved arbeidsplassen, blant yrkesaktive med førerkort og bil RVU 2018 (Prosent)

No Data Found

Figur 5: Parkeringsmuligheter ved arbeidsplassen blant yrkesaktive med førerkort og bil. Prosent. RVU 2018.

RVU 2018 viser at et stort flertall av de yrkesaktive i Buskerudbyen har tilgang til gratis parkering hos arbeidsgiver. Til sammen har 77 % gratis p-plass hos arbeidsgiver, hele Buskerudbyen under ett.

Tabell 11: Indeks for Buskerudbyen. 2013=100.

Indeks (2013=100)20132014201520162017201820192020
Befolkning100

101,3

102,4

103,6

104,5

105,1

106,4

107,1

Biltrafikk100

99,8

101,6

101,8

101,6

101,4

101,7

95,1

Kollektiv (alle)100

101,6

107111

115,7

118,9

123,7

86,8

Buss (Brakar)100

100,2

103,7

106,9

112,2

116,5

12,4

86,4

Tog (Vy. GoAhead og Flytoget)100

107,1

120,4

128

130,1

131,4

136

90,5