Om Buskerudbyen

I Lier, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg blir vi mange flere innbyggere de neste 25 årene. Det gir vekst og utvikling. Men fortsetter vi å kjøre like mye bil som i dag, blir det langt flere biler på veiene i 2040. Det betyr lange køer og dårligere luft – hvis ikke mer blir gjort.

Politikerne så denne utfordringen tidlig. De skjønte at samarbeid må til over kommunegrensene fordi trafikkmønsteret henger så tett sammen. Sammen med Buskerud fylkeskommune og fire statsetater, ble Buskerudbysamarbeidet dannet i 2010. I felleskap kan utfordringene løses.

Alle skal komme raskt frem

I Buskerudbyen er busstilbudet rustet opp. Det er bygget gang- og sykkelveier, fortau, pendlerparkeringer, sykkelhotell og tak over hodet til deg som venter på bussen. Det jobbes for å få to tog i timen til Mjøndalen og Hokksund, og etter hvert til Kongsberg.

Målet er å unngå mer kork, kø og klimautslipp. Alle skal komme trygt og raskt frem. Når flere går, sykler eller tar buss, blir det også bedre plass på veiene til dem som må kjøre bil. I tillegg får alle friskere luft.

For å legge til rette for et bedre kollektivtilbud og bedre forhold for gående og syklende, må det tenkes helhetlig. Det gjøres gjennom en felles areal- og transportplan.

Selv med noe lavere prognoser fra Statistisk sentralbyrå (SSB), er det ventet i overkant av 30.000 flere innbyggere i Buskerudbyen de neste 20 årene. Flere tiltak er nødvendig.

Vil se på mulighetene for byvekstavtale

Konklusjonen i det første møtet i ATM-utvalget etter valget i 2019, er at det skal arbeides videre for å nå målene og løse utfordringene i Buskerudbyen uten Buskerudbypakke 2.

Ordførerne anbefaler også at det settes i gang et arbeid med å klargjøre strategier, aktuelle tiltak, rammer og føringer for en eventuell byvekstavtale. Det fremmes en sak om forslag til videre prosess i første ATM-utvalgsmøte i 2020.

Siden 2010 har Buskerudbysamarbeidet mottatt totalt én milliard kroner i statlige belønningsmidler.

Nedre Strandgate

Strandveien, Drammen en gang på slutten av 70-tallet eller tidlig på 80-tallet – og sommeren 2017.
Før-foto: Drammens Tidende

Nedre Storgate

Nedre Storgate i Drammen, oktober 1979 – og sommeren 2017.
Før-foto: Drammens Tidende.

Øvre Storgate

Øvre Storgate i Drammen, trolig på slutten av 70-tallet – og sommeren 2017.
Før-foto: Drammens Tidende.

Del denne siden: