Om Buskerudbyen

I Lier, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg blir vi mange flere innbyggere de neste tiårene. Det gir vekst og utvikling. Men fortsetter vi å kjøre like mye bil som i dag, vil køene øke og luften bli dårligere. I Buskerudbyen jobber kommunene, fylket og staten sammen for å løse utfordringene.

Selv med noe lavere prognoser fra Statistisk sentralbyrå (SSB), er det ventet over 30.000 flere innbyggere i Buskerudbyen de neste 20 årene. Politikerne så tidlig hvor det bar. De skjønte at samarbeid over kommunegrensene må til fordi trafikkmønsteret henger så tett sammen.

I 2010 ble Buskerudbyen dannet, og en felles areal- og transportplan ble laget. I dag består samarbeidet av Lier, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg kommuner, Viken fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet.

Nå jobbes det iherdig for å få til en byvekstavtale med staten for å sikre videre satsing.

Kraftig satsing på buss

I Buskerudbyen er busstilbudet rustet opp i alle kommunene, inkludert 7-10 min. avganger i rush på de mest trafikkerte rutene. Det er bygget gang- og sykkelveier, fortau, pendlerparkeringer, sykkelhotell og tak over hodet til deg som venter på bussen. Det jobbes for å få to tog i timen til Mjøndalen og Hokksund, og etter hvert Kongsberg.

Målet er å unngå mer kø og klimautslipp. Når flere går, sykler eller tar buss, blir det også bedre plass på veiene til dem som må kjøre bil. I tillegg får alle friskere luft. Men mer må til.

Veien videre

Siden 2010 har Buskerudbysamarbeidet mottatt totalt ca 1,4 milliarder kroner i statlige belønningsmidler til kollektivtransport, sykkel og gange.

Ordningen kalles Buskerudbypakke 1.

I avtaleperioden forplikter Buskerudbysamarbeidet seg til å sørge for nullvekst i persontransporten med bil. Buskerudbyen har nådd nullvekstmålet til nå ved å satse på økt gange, sykling og kollektivtransport med begrensede midler.

Belønningsmidler skal ifølge Nasjonal transportplan (NTP) fases inn i byvekstavtaler. En byvekstavtale vil derfor være viktig for å sikre fremtidige belønningsmidler, og for å kunne få mer statlige midler til å utvikle transportsystemet i Buskerudbyen.

Jobber for byvekstavtale

Etter skrinleggingen av Buskerudbypakke 2 våren 2019 ble det satt i gang et arbeid med å se på veien videre for Buskerudbysamarbeidet. Hva kan vi få til for mindre ressurser? Utfordringene har ikke blitt borte.

Det er bred lokalpolitisk enighet om å jobbe for å få på plass en byvekstavtale uten bompengepakke.

I Buskerudbyen jobbes det med å forberede forhandlinger med staten.

Les mer: Byvekstforhandlinger utsatt

Nedre Strandgate

Strandveien, Drammen en gang på slutten av 70-tallet eller tidlig på 80-tallet – og sommeren 2017.
Før-foto: Drammens Tidende

Nedre Storgate

Nedre Storgate i Drammen, oktober 1979 – og sommeren 2017.
Før-foto: Drammens Tidende.

Øvre Storgate

Øvre Storgate i Drammen, trolig på slutten av 70-tallet – og sommeren 2017.
Før-foto: Drammens Tidende.