Spørsmål og svar

Del denne siden:

 • Hva er Buskerudbysamarbeidet?

  Buskerudbysamarbeidet er et forpliktende, offentlig samarbeid om transport, miljø og areal. Det består av kommunene Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Kongsberg, Buskerud fylkeskommune, Fylkesmannen i Buskerud, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet.

  Med 50.000 nye innbyggere de nærmeste 25 årene, vil samarbeidet jobbe for å få til en klimavennlig areal- og transportutvikling i området kalt Buskerudbyen.

 • Hva har Buskerudbysamarbeidet oppnådd hittil?

  Buskerudbysamarbeidet har fått gjennomført en rekke tiltak som gjør det enklere å velge kollektivt, sykle og gå.

  I Buskerudbyen bygges det nye sykkelfelt, fortau og kollektivfelt der du bor og reiser. Det lages pendlerparkeringer for biler og sykler. Busstilbudet er rustet kraftig opp.

  Mer om tiltakene kan du se under prosjektkartet på nettsiden.

  Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013–23 er vedtatt i alle kommuner og i Buskerud fylkeskommune. Planen legger overordnede rammer for areal- og transportutvikling i byområdet og er grunnlag for arbeid med Buskerudbypakke 1, Buskerudbypakke 2 og en fremtidig byvekstavtale.

 • Hva er Buskerudbypakke 1?

  I 2010 inngikk Buskerudbysamarbeidet en avtale om belønningsmidler med Samferdselsdepartementet. Pengetilskuddene skal brukes på å bedre kollektivtilbudet, og gjøre det enklere å gå og sykle. Slik blir det også bedre plass på veiene for de som må kjøre. Gjeldende avtale kalles Buskerudbypakke 1, og gjelder ut 2017.

  Totalt har samarbeidet fått 638 millioner kroner i statlig støtte siden 2010.

  Mer om Buskerudbypakke 1 kan du lese her.

 • Hva er Buskerudbypakke 2?

  Buskerudbypakke 2 kan beskrives som et steg 2 i Buskerudbysamarbeidet. Det er en omfattende samferdselspakke som inneholder store forbedringer for buss, syklende, gående og på veinettet. Den er delvis finansiert via bompenger, delvis via statlig, fylkeskommunalt og lokalt tilskudd.

  I løpet av høsten 2017 og våren 2018 vil arbeidet med å sette sammen innholdet i Buskerudbypakke 2 bli fullført. Så skal den opp til endelig lokalpolitisk behandling i alle kommunestyrene.

  Mer om Buskerudbypakke 2 kan du lese her.

 • Må det innføres bompenger for å få råd til Buskerudbypakke 2?

  Staten finansierer en betydelig del av investeringene innenfor samferdselsområdet, men ikke alt.

  Én av forutsetningene som legges til grunn for statlig finansiering av riksveiprosjekter er at deler av finansieringen kommer fra bompenger. De som bruker veien skal være med på å betale for den.

  Dersom det ikke innføres bompenger i Buskerudbyen, vil transportnettet ikke bli bygget ut i samme grad. I løpet av få år vil det bety lengre køer og dårligere luft.

  Endelig vedtak om å innføre trafikantbetalingen fattes når både tiltak og finansiering av en bypakke er klarlagt.

 • Hvor mye vil det koste å kjøre gjennom bomstasjonen, og hvor vil de bli plassert?

  Både bomplassering og takstnivå vil bli vurdert når den lokalt vedtatte Buskerudbypakke 2 nå skal revideres.

  I den vedtatte bypakken fra 2016 var det foreslått bompunkter på følgende steder:

  • Kommunegrensen Drammen–Lier (ikke på E18, men på ramper til/fra E18)
  • Mellom Drammen og Svelvik/Sande ved Rundtom og på ny Svelvikvei når den ferdigstilles, Eikkrysset og Kobbervikdalen (ikke på E18, men på ramper til/fra E18) og på Fjellsveien.
  • Mellom Drammen og Konnerud
  • Kommunegrensen Drammen og Nedre Eiker
  • Kommunegrensen Nedre Eiker og Øvre Eiker

  I bypakken fra 2016 var det forutsatt at man betalte bompenger i begge retninger og taksten var høyere i rushtiden:

  Takst utenom rush uten rabatt: Lette kjøretøy:kr 16,-. Tunge kjøretøy: kr 32,-

  Takst utenom rush med rabatt: Lette kjøretøy: kr 13,-.

  Takst i rush (kl. 07–09 og 15–17): Lette kjøretøy: kr 24,-. Tunge kjøretøy kr 48,-

  Takst i rush (kl. 07–09 og 15–17) med rabatt: Lette kjøretøy: kr 19,-

 • Vil det være noen rabattordninger?

  Det er vanlig med rabattordninger, og de vil bli vurdert når den lokalt vedtatte Buskerudbypakke 2 nå skal revideres.

  I den vedtatte bypakken fra 2016 var det foreslått følgende rabattordninger:

  • Rabatt ved bruk av Autopassbrikke er 20 % og gjelder kun for lette kjøretøy.
  • Timesregel (kun én betaling innenfor en time uansett hvor mange bompunkt som passeres). Forutsetter bruk av Autopassbrikke.
  • Månedstak på 70 betalende passeringer (gratis passering ut over dette, gjelder kalendermåned) for lette kjøretøyer. Forutsetter bruk av Autopassbrikke.
  • Elbiler kjører gratis (følger til enhver tid gjeldende regelverk).
 • Hva vil inntektene fra bommene gå til?

  Inntektene fra bompengeordningen vil gå tilbake til innbyggerne i Lier, Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker gjennom forbedringer på veinettet, kollektivtransporten, gang- og sykkelveier og pendlerparkeringer. Bompenger vil være en del av finansieringen.

  Bypakken blir et spleiselag mellom staten, fylkeskommunen, kommunene og innbyggerne.

 • Hvordan kan det forsvares å innføre bompenger når kollektivtilbudet ikke er bedre enn det er i dag?

  Det vil være en forutsetning at kollektivtilbudet skal bedres betraktelig før det innføres bompenger. Dette innebærer hyppigere avganger på flere strekninger, bedre fremkommelighet for buss og flere pendlerparkeringer.

 • Hvorfor skal bilistene betale for kollektivtrafikk og syklende?

  For å få til et velfungerende transportsystem, må vi legge til rette for samspillet mellom de som reiser både med bil, buss, tog eller sykkel.

  Jo flere som velger bort bilen, jo enklere blir det å komme frem for de som er nødt til å bruke bil.

  Bilreiser vil utgjøre størstedelen av reisene i Buskerudbyen, men partnerne i Buskerudbysamarbeidet ønsker å gjøre det enklere å velge kollektivt eller sykkel. For å få til det, trenger vi store investeringer.

  Bypakkeordningen, som fungerer som et spleiselag mellom staten, fylkeskommunen, kommunene og trafikantene, er den eneste løsningen som vil gi tilstrekkelige midler og helhetlige transportløsninger.

 • Hvorfor kan det ikke lages større og bedre pendlerparkeringer ved togstasjonene?

  Pendlerparkeringer er noe Buskerudbysamarbeidet ønsker å forbedre. Midler fra Buskerudbysamarbeidet har hel- eller delfinansiert innfartsparkeringer både på Heiatoppen i Lier, på Mjøndalen stasjon i Nedre Eiker og i Knivedalen og på Darbu stasjon i Øvre Eiker.

  Drammen Stasjon har såpass god bussdekning at behovet for innfartsparkeringer anses som større ved andre stasjoner.

  Pendlerparkeringsplasser inngår som et viktig tiltaksområde i Buskerudbypakke 2.

 • Hvorfor innføres det flest tiltak i byområdene?

  Tiltakene blir satt i verk de stedene det gagner flest og oppnår best effekt. Dette er steder der det bor og oppholder seg mange mennesker, finnes arbeidsplasser og handelsvirksomhet.

  Det gir mer plass på veiene for alle de som virkelig har behov for å bruke bil som fremkomstmiddel.

 • Hva med alle som ikke har anledning til å reise kollektivt? Foreldre som må levere i barnehagen f.eks?

  Det er stor forståelse for at å reise kollektivt eller med buss ikke passer like godt for alle. Dersom flere bruker kollektivtransport, blir det også bedre plass på veiene for de som er nødt til å bruke bil.

  Dermed sparer man i hvert fall tid på reisen.

 • Hvorfor er det ikke nok å satse på positive virkemidler for å få flere til å reise kollektivt?

  Faglig kunnskap viser at det eneste som virker, og som er mest kostnadseffektivt, er en kombinasjon av opprusting av kollektiv-, gang- og sykkeltilbudet og tiltak for å gjøre det mindre attraktivt å velge bil.

  Buskerudbysamarbeidet er kunnskapsbasert, det vil si at forslag om tiltak er basert på utredninger gjort av fagfolk og eksperter på området.