Økonomi

Buskerudbysamarbeidet har per i dag to finansieringskilder, men jobber for å få flere:

Samarbeidsmidler

Kommunene Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg, samt Buskerud fylkeskommune, Statens vegvesen, Fylkesmannen og Jernbanedirektoratet bidrar med en årlig, avtalt sum. I 2017 utgjør det til sammen 3 350 000 kroner.

Samarbeidsmidlene benyttes til planlegging og utredning, drift av sekretariatet og felles møter og seminarer.

 

 

Belønningsmidler

Belønningsmidler er statlig økonomisk tilskudd som skal brukes til bedre kollektivtilbud, mindre bilbruk og gjøre det enklere å sykle og gå.

I perioden 2010–2017 har Buskerudbysamarbeidet fått tildelt til sammen 638,3 millioner kroner. i belønningsmidler fra Samferdselsdepartementet.

Slik brukes pengene

En handlingsplan for bruk av belønningsmidlene fra 2014–2017 er vedtatt av de fem kommunestyrene og fylkestinget.

Midlene skal brukes til tiltak innen syv områder:

  • Forbedring av kollektivtilbud (bl.a. øke antall bussavganger)
  • Forbedring av infrastrukturen for kollektivtrafikken, inklusiv knutepunkter og pendlerparkeringer
  • Tiltak for syklende og gående
  • Tiltak for miljøvennlige reiser, attraktiv byutvikling og videreutvikling av parkeringspolitikken
  • Arealutvikling og fortetting
  • Kunnskapsgrunnlag og innovasjon
  • Kommunikasjon

Fra 2014 til 2016 er det bevilget mest penger til disse tiltaksområdene:

  • 166 millioner kroner er bevilget til å øke antallet bussavganger, og forbedre infrastrukturen for kollektivtilbudet.
  • 67,5 millioner kroner er prioritert til tiltak for syklende.
  • 9 millioner kroner er satt av til tiltak for miljøvennlige reiser og parkeringspolitikk.

For mer detaljert informasjon om økonomi, se årsrapportene.

Bompenger i trinn 2

Buskerudbypakke 2 kan beskrives som neste steg i Buskerudbysamarbeidet. Det er en enda mer omfattende satsing på klima- og miljøvennlige transporttiltak. Den vil bli finansiert som et spleiselag mellom innbyggerne, kommunene, fylkeskommunen og Staten.

Én av forutsetningene som legges til grunn for statlig bidrag til riksveier er at deler av finansieringen kommer fra bompenger. De som bruker veien skal være med på å betale for den.

I løpet av høsten 2017 og våren 2018 vil arbeidet med å sette sammen innholdet i Buskerudbypakke 2 bli fullført. Innbyggerne inviteres til å komme med innspill og forslag.

Gjennomføringsansvar

Hver enkelt partner i Buskerudbysamarbeidet er ansvarlig for å gjennomføre de avtalte tiltakene, fordelt etter hvilken kommune tiltakene gjennomføres i og etter veieier (kommunal, fylkeskommunal eller statlig vei).

Buskerudbysamarbeidet rapporterer hvert år til Samferdselsdepartementet om bruken av tildelte belønningsmidler.

Del denne siden: