Buskerudbypakke 2

Buskerudbypakke 2 er neste steg i Buskerudbysamarbeidet. Det er en langt mer omfattende transportpakke enn Buskerudbypakke 1.

De neste 20 årene er det ventet at Buskerudbyen vokser med i overkant av 30.000 innbyggere, ifølge oppdaterte tall fra Statistisk sentralbyrå. Selv om veksten går noe langsommere enn tidligere anslått, vil køene fortsette å vokse uten flere tiltak som gjøre det enklere og raskere å ta seg frem.

I klimaforliket på Stortinget i 2012 ble det vedtatt at all vekst i persontrafikken i de store byområdene skal skje med kollektivtransport, sykling og gåing. Målet er også vedtatt lokalt, og er grunnmuren i Buskerudbypakke 2.

Virkemidlene i Buskerudbypakke 2 er å styrke busstilbudet kraftig, bedre veinettet og sørge for at bussene kommer raskere frem. Det skal også bli enklere og tryggere å gå og sykle. Da blir det bedre plass på veiene til de som faktisk må kjøre bil.

Bompenger er en forutsetning

Transportpakker som Buskerudbypakke 2 er som regel et spleiselag mellom innbyggerne, kommunen(e), fylkeskommunen og staten. Innføring av bompenger er en forutsetning for at staten skal bidra med penger til riksveiprosjekter, og nødvendig for at kommunene og fylkeskommunen skal ha nok finansieringskraft. Buskerudbyområdet er det eneste store byområdet i Norge som ennå ikke har bompenger.

Samferdselsdepartementet har bestemt at en transportpakke for Buskerudbyen skal avgrenses til å gjelde tiltak i bybåndet fra Lier til Hokksund. Endelig vedtak om bompenger fattes i Stortinget.

Ny lokalpolitisk behandling

Et forslag til Buskerudbypakke 2 ble vedtatt lokalpolitisk høsten 2016. Men kravet om statlig fullfinansiering av nytt løp i E134 Strømsåstunnelen og fornyelse av Rv282 Holmenbrua ble ikke innfridd i Nasjonal Transportplan 2018–2029.

Derfor kom Buskerudbypakke 2 tilbake til by-/kommunestyrene og fylkestinget for ny behandling.

 

Vil involvere innbyggerne

Staten setter som en forutsetning at nytt løp i Strømsåstunnelen og fornyelse av Holmenbrua finansieres 50 prosent lokalt med bompenger. Den siste halvparten betaler da staten. Fordi utgiftene øker, må noe av innholdet i transportpakken justeres deretter.

Buskerudbysamarbeidet ville ha en vurdering av om det burde gjøres flere endringer i Buskerudbypakke 2. Politikerne ønsket å involvere innbyggerne i arbeidet. Et utredningsprogram hvor alle i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker inviteres med i prosessen ble vedtatt i juni 2017.

I løpet av 2017 og første halvdel av 2018 ble innholdet i transportpakken satt sammen på nytt. Innbyggerne ble invitert til å komme med innspill og forslag, og fire ulike tiltakspakker og tre ulike bomsystemer ble lagt ut på høring.

I juni 2018 ble ny Buskerudbypakke 2 endelig vedtatt av lokalpolitikerne. Bypakken er nå til ekstern kvalitetssikring i Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet.

Ambisjonen er at Stortinget behandler Buskerudbypakke 2 våren 2019, og at bypakken/byvekstavtalen starter opp i 2020.

Her er hovedinnholdet i bypakken

Arbeidet med å justere Buskerudbypakke 2 har tatt utgangspunkt i den lokalpolitisk vedtatte transportpakken fra 2016, som har et 15-årsperspektiv.

Under er en oversikt over innholdet i den vedtatte bypakken.

Faktabanken

Her finner du rapporter, utredninger og tallmateriale som ligger til grunn for arbeidet i Buskerudbysamarbeidet.

Del denne siden: