Buskerudbypakke 2

Buskerudbypakke 2 er neste steg i Buskerudbysamarbeidet. Det er en langt mer omfattende transportpakke enn Buskerudbypakke 1.

De neste 25 årene vokser Buskerudbyen med nær 45.000 innbyggere. Uten flere tiltak som gjør det enklere og raskere å ta seg frem vil køene og miljøproblemene fortsette å vokse.

I klimaforliket på Stortinget i 2012 ble det vedtatt at all vekst i persontrafikken i de store byområdene skal skje med kollektivtransport, sykling og gåing. Målet er også vedtatt lokalt, og er grunnmuren i Buskerudbypakke 2.

Virkemidlene i Buskerudbypakke 2 er å styrke busstilbudet kraftig, bedre veinettet og sørge for at bussene kommer raskere frem. Det skal også bli enklere og tryggere å gå og sykle. Da blir det bedre plass på veiene til de som faktisk må kjøre bil.

Bompenger er en forutsetning

Transportpakker som Buskerudbypakke 2 er som regel et spleiselag mellom innbyggerne, kommunen(e), fylkeskommunen og staten. Innføring av bompenger er en forutsetning for at staten skal bidra med penger til riksveiprosjekter, og nødvendig for at kommunene og fylkeskommunen skal ha nok finansieringskraft. Buskerudbyområdet er det eneste store byområdet i Norge som ikke har bompenger.

Samferdselsdepartementet har bestemt at en transportpakke for Buskerudbyen skal avgrenses til å gjelde tiltak i bybåndet fra Lier til Hokksund. Endelig vedtak om bompenger fattes i Stortinget.

Ny lokalpolitisk behandling

Et forslag til Buskerudbypakke 2 ble vedtatt lokalpolitisk høsten 2016. Men kravet om statlig fullfinansiering av nytt løp i E134 Strømsåstunnelen og fornyelse av Rv282 Holmenbrua ble ikke innfridd i Nasjonal Transportplan 2018–2029.

Derfor kommer Buskerudbypakke 2 tilbake til by-/kommunestyrene og fylkestinget for ny behandling.

Vil involvere innbyggerne

Staten setter som en forutsetning at nytt løp i Strømsåstunnelen og fornyelse av Holmenbrua finansieres 50 prosent lokalt med bompenger. Den siste halvparten betaler da staten. Fordi utgiftene øker, må noe av innholdet i transportpakken justeres deretter.

Buskerudbysamarbeidet vil vurdere om det bør gjøres flere endringer i Buskerudbypakke 2. Politikerne ønsker å involvere innbyggerne i arbeidet. Et utredningsprogram hvor alle i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker inviteres med i prosessen ble vedtatt i juni 2017.

Tar utgangspunkt i tidligere vedtatt bypakke

Arbeidet med å justere Buskerudbypakke 2 tar utgangspunkt i den lokalpolitisk vedtatte transportpakken fra 2016, som har et 15-årsperspektiv:

Her er hovedtrekkene:

  • Infrastrukturtiltak for buss: 3,9 mrd kr
  • Drift buss (styrket busstilbud): 2,6 mrd kr
  • Vegtiltak: 3,5 mrd kr (her var det i tillegg forutsatt at E134 Strømsåstunnelen ble 100 prosent statlig finansiert)
  • Sykkel: 1,5 mrd kr
  • Gange: 0,2 mrd kr
  • Kollektivknutepunkt og pendlerparkering: 0,9 mrd kr
  • Forberedende tiltak (bl.a. bomstasjoner): 0,3 mrd kr
  • Sum alle tiltaksområder: 12,8 mrd kr

Faktabanken

Her finner du rapporter, utredninger og tallmateriale som ligger til grunn for arbeidet i Buskerudbysamarbeidet.

Del denne siden: