Om samarbeidet

Buskerudbysamarbeidet består av ni offentlige partnere som jobber for å løse felles utfordringer innen transport, miljø og arealutvikling.

Forpliktende samarbeid

Samarbeidet ble inngått i januar 2010. Til sammen har partnerne ansvaret for all offentlig utvikling innen transport, miljø og arealutvikling i Buskerudbyen. Felleskapet planlegger og koordinerer tiltak for hvordan befolknings- og trafikkveksten kan møtes på best mulig måte.

Det jobbes også for å samordne transportsystem og arealutvikling med omegnskommuner og Oslo/Akershus.

Samarbeidet er forpliktende og basert på konsensus. Det vil si at alle partnerne må være enige for at noe skal gjennomføres

Les mer om hvordan samarbeidet er organisert

Tilskudd fra Staten

I 2010 inngikk Buskerudbysamarbeidet en avtale med Samferdselsdepartementet om belønningsmidler, det vil si pengetilskudd. Belønningsmidlene skal brukes til å styrke kollektivtilbudet, minske bilbruken og gjøre det enklere å sykle og gå. Da blir det også mer plass på veiene til dem som faktisk må kjøre bil. Gjeldende avtale kalles Buskerudbypakke 1, og varer ut 2019.

Målet er at det skal bli bedre fremkommelighet, miljø og helse i Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg. Samarbeidet har forpliktet seg til å arbeide for nullvekst i personbiltrafikken i avtaleperioden.

Totalt har samarbeidet fått rundt 800 millioner kroner til utvikling av miljøvennlig transporttilbud siden 2010. Busstilbudet er økt på de fleste rutene, og det legges til rette for at bussene skal komme raskere frem. Det bygges sykkelfelt, fortau, miljøgater og lages pendlerparkeringer for sykler og biler.

En ny belønningsavtale kom på plass våren 2018 i påvente av en mer langsiktig ordning, som kalles byvekstavtale. I den avtale vil både belønningsmidler og Buskerudbypakke 2 inngå.

Nullvekstmålet gjelder

I klimaforliket i 2012 bestemte Stortinget at veksten i de største byområdene skal skje med kollektivtransport, sykling og gåing – det såkalte nullvekstmålet. Det vil gjelde også for Buskerudbyen i alle fremtidige avtaler.

Nå jobbes det med ny storsatsing

Buskerudbypakke 2 kan beskrives som neste steg i Buskerudbysamarbeidet. Det er en enda mer omfattende satsing på klima- og miljøvennlige transporttiltak. Den vil bli finansiert via bompenger, kommunale, fylkeskommunale og statlige midler.

I løpet av 2017 og første halvdel av 2018 ble innholdet i Buskerudbypakke 2 satt sammen på nytt. Innbyggerne ble invitert til å komme med innspill og forslag, og fire ulike tiltakspakker og tre ulike bomsystemer ble lagt ut på høring.

I juni 2018 ble ny Buskerudbypakke 2 endelig vedtatt av lokalpolitikerne. Bypakken er nå til ekstern kvalitetssikring i Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet.

Ambisjonen er at Stortinget behandler Buskerudbypakke 2 våren 2019, og at bypakken/byvekstavtalen starter opp i 2020.

Samferdselsdepartementet har bestemt at en bypakke for Buskerudbyen skal avgrenses til å gjelde tiltak i bybåndet fra Lier til Hokksund. Kongsberg er imidlertid fortsatt med i Buskerudbysamarbeidet og i Buskerudbypakke 1.

Del denne siden: