Politikk

Buskerudbysamarbeidet er en politisk styrt organisasjon. Det er de folkevalgte, sammen med ledelsen i statsetatene, som bestemmer i samarbeidet.

Alle formelle avgjørelser blir tatt av by-/kommunestyrene i Drammen, Lier, Øvre Eiker, Kongsberg, i fylkestinget og i ledelsesprosesser i statsetatene.

Ordførerne, samt ledere av statsetatene, utgjør styringsgruppen i samarbeidet:  ATM-utvalget (Areal-, transport- og miljøtuvalget).

ATM-utvalget har fått delegert myndighet til å vedta årlig tiltaksplan for Buskerudbypakke 1/belønningsordningen og fordele midler.

Den politiske styringsgruppen består av:

  • Leder: Monica Myrvold Berg, ordfører i Drammen
  • Nestleder: Gunn Cecilie Ringdal, ordfører i Lier kommune
  • Knut Kvale, ordfører i Øvre Eiker kommune
  • Kari-Anne Sand, ordfører i Kongsberg kommune
  • Olav Skinnes, fylkesråd for distrikt og vei i Viken fylkeskommune
  • Kjell Inge Davik, regionvegsjef, Statens vegvesen, region sør
  • Ove Skovdahl, seksjonssjef Regional Samhandling Øst, Jernbanedirektoratet
  • Gunhild Dalaker Tuseth, avd. direktør klima- og miljøavdelingen, Statsforvalteren i Oslo og Viken har observatørstatus

Her finner du kontaktinformasjon til medlemmene av styringsgruppen.

Alle saker i Buskerudbysamarbeidet utredes og forberedes administrativt, før de legges frem for politikerne for beslutning. Samarbeidet er basert på konsensus, altså at alle parter skal være enige om beslutningene.

Les mer om: