• Når flere er med og betaler, kan bomtakstene være lavere. Noe mange mener er mer rettferdig. De som uansett ville passert en bom, får lavere månedlige utgifter.
 • Bynære bommer virker best der trafikkutfordringene er størst, det vil si i bydelene i Drammen. Det betyr bedre bomiljø, bedre luftkvalitet og bedre fremkommelighet for alle, inkludert næringstransporten.
 • Bynære bommer gjør mest med de korte reisene. Tre av ti bilreiser i Buskerudbyen er under tre kilometer. ¾ av alle reiser skjer med bil. Det betyr at potensialet for å få flere til å kjøre kollektivt, sykle og gå er stort.
 • Med bynære bommer blir det enklere for bussen å komme frem i tide i hele byen.
 • Det blir timesregel, som innebærer at du betaler for én passering per time, uansett hvor mange bommer du kjører gjennom.
 • Det blir månedstak, det vil si at du betaler for 70 passeringer per måned. Resten er gratis.
 • Foreløpig foreslått takst er 16 kroner utenom rush, og 23 kroner i rush. Det kan bli mindre justeringer på takstene etter kvalitetssikringen hos Statens vegvesen og Vegdirektoratet.
 • Det vil ikke være bommer for gjennomgående trafikk på E18, men på av- og påkjøringsrampene.
 • Det er lagt opp til halv takst for elbiler sammenlignet med vanlige biler.
 • Forflytningshemmede med gyldig HC-bevis for fritak for bompenger etter søknad.
 • Bomsystemet er i seg selv det viktigste tiltaket for å redusere biltrafikk i Buskerudbyen. Veitrafikken forbi bommene går ned med rundt 20 prosent nærmest over natten, og det blir bedre flyt i trafikken og hyggeligere bomiljø.
 • Staten har gjennom byutredningen vist at Buskerudbypakke 2 ikke når målet uten bompenger, selv om busstilbudet økes og legger bedre til rette for gåing og sykling.
 • Bompenger er nødvendig for å finansiere helt nødvendige samferdselstiltak og for å nå det statlige kravet om nullvekst for personbiltrafikken.

Under er en illustrasjon av bomsystemet som er anbefalt til politisk sluttbehandling i juni. 

Del denne artikkelen: